Page content

Disclaimer

Door de website te gebruiken, verklaart de bezoeker zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

De informatie opgenomen op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en kan dan ook niet als een advies worden beschouwd. De informatie mag uitsluitend door bezoeker voor eigen doeleinden worden gebruikt en niet voor andere doeleinden, in het bijzonder niet voor de commerciële exploitatie van deze informatie.

Hoewel aan de informatie opgenomen op deze website grote zorg is besteed, is 4 Eye Principle niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van eventuele onjuiste, verouderde of incomplete informatie.

De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie opgenomen op deze website en kan aan deze informatie geen rechten ontlenen. Deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij 4 Eye Principle of licentiegevers van 4 Eye Principle. De gebruiker is het conform voornoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

4 Eye Principle draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op en/of inhoud van websites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoeker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van aan deze website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats. 4 Eye Principle aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Hoewel 4 Eye Principle ernaar streeft om deze website permanent beschikbaar te hebben, wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.