Page content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 4 EYE PRINCIPLE

 

 1. Algemeen
  1. 4 Eye Principle, een eenmanszaak van K. Horsch, houdt zich bezig met het verlenen van internationale en nationale diensten op het gebied van HRM en verricht alle diensten uit hoofde van een met 4 Eye Principle gesloten overeenkomst van opdracht. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  2. 4 Eye Principle voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. De opdrachtgever zal aan 4 Eye Principle tijdig alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, gewijzigde opdracht, aanvullende opdracht en/of vervolgopdracht tussen de opdrachtgever en 4 Eye Principle, respectievelijk hun rechtsopvolgers, en eveneens op alle door 4 Eye Principle of zijn rechtsopvolger uitgebrachte offertes, ook wanneer deze algemene voorwaarden niet opnieuw van toepassing zijn verklaard en/of niet opnieuw aan de opdrachtgever zijn overgelegd.
  2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Uitvoering van de opdracht
  1. 4 Eye Principle is bevoegd (een of meer) derden, waaronder, maar niet beperkt tot advocaten, fiscalisten en pensioenspecialisten, in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. De keuze van de in te schakelen derde zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. 4 Eye Principle is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door 4 Eye Principle ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt 4 Eye Principle eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.
 4. Aansprakelijkheid
  1. 4 Eye Principle is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht omvang en/of aard daarvan, tenzij die schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld van 4 Eye Principle.
  2. Iedere aansprakelijkheid van 4 Eye Principle voor schade aan personen of zaken is telkens beperkt tot het bedrag waarop de door 4 Eye Principle gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de verzekeringspolis. Op verzoek worden de polis en polisvoorwaarden toegezonden.
  3. Iedere aansprakelijkheid van 4 Eye Principle is telkens beperkt tot directe schade. Iedere aansprakelijkheid van 4 Eye Principle voor schade van de opdrachtgever is beperkt tot het gedeclareerde en door de opdrachtgever al betaalde honorarium met betrekking tot de betreffende opdracht en telkens met een maximum van € 25.000.
  4. Aanspraken en vorderingsrechten in verband met vermeende aansprakelijkheid van 4 Eye Principle vervallen wanneer deze niet schriftelijk bij 4 Eye Principle zijn ingediend binnen een periode van 12 maanden na de dag volgend op de dag waarop de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan heeft plaatsgevonden, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
  5. De opdrachtgever vrijwaart 4 Eye Principle tegen alle aanspraken van derden en is gehouden tot vergoeding aan 4 Eye Principle van alle door 4 Eye Principle in verband daarmee te maken kosten, zoals de kosten van juridische bijstand, die op enige wijze samenhangen met de door 4 Eye Principle voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 4 Eye Principle.
 1. Honorarium en betaling
  1. 4 Eye Principle is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen en te bepalen dat eerst na ontvangst van dit voorschot de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen dan wel voortgezet. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
  2. Declaraties van 4 Eye Principle dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder recht van opschorting en/of verrekening, te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn. Bezwaren van de opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum, aan 4 Eye Principle kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de declaratie.
  3. Blijft volledige betaling binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum uit, dan is 4 Eye Principle gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van 4 Eye Principle voor schade die daardoor mocht ontstaan.
  4. Blijft volledige betaling binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum uit, dan is het 4 Eye Principle toegestaan wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande honorarium bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Slotbepalingen
  1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de geheel of gedeeltelijk ongeldige of niet afdwingbare bepaling(en).
  2. Ingeval van enig verschil van inhoud of strekking tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
  3. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en 4 Eye Principle is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in
  4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst van opdracht en/of op deze algemene voorwaarden gelden slechts tussen opdrachtgever en 4 Eye Principle als deze door 4 Eye Principle schriftelijk zijn bevestigd.